فروشگاه صدرا  

(26-01-01) آدرس :
شهرکرد- خیابان ولیعصر- تقاطع سعدی- فروشگاه صدرا (مدیریت: آقای سهراب محمدی)