فروشگاه چهره ها  

(03-01-01) آدرس :
اصفهان- خ کمال- نبش ک 22- فروشگاه چهره ها (مدیریت: آقای عباس رجاء)

فروشگاه مرکزی  

(03-02-01) آدرس :
کاشان- خیابان شهید رجایی- ساختمان امانتکار- فروشگاه مرکزی (مدیریت: آقای محمدرضا خدابخشی)