فروشگاه رفاه آرایشگر  

(21-01-01) آدرس :
قزوین- ضلع شرقی چهارراه خیام- فروشگاه رفاه آرایشگر (مدیریت: آقای مرتضی کوشککی)

گالری طراوت  

(21-01-02) آدرس :
قزوین- خیابان نوروزیان- بلوار پرستار- نبش حکمت8- ساختمان کسری- گالری طراوت (مدیریت: آقای محمد باقر لطفی راد)