تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 خودآرایی 6 ساعت دوشنبه و سه شنبه 1397/5/15 10 الی 13 آکادمی گریماس 5,000,000 1
2 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1397/5/17 10 الی 13 آکادمی گریماس 000 7
3 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت شنبه 1397/5/20 9:30 الی 13 آکادمی گریماس 000 40
4 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C 2 روز یکشنبه و دوشنبه 1397/5/21 9:30 الی 16:30 آکادمی گریماس 13,500,000 14
5 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1397/5/23 9:30 الی 16:30 آکادمی گریماس 13,500,000 14
6 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز شنبه و یکشنبه 1397/5/27 9:30 الی 16:30 آکادمی گریماس 13,500,000 14
7 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C.B.A 6 روز یکشنبه الی یکشنبه 1397/5/21 9:30 الی 16:30 آکادمی گریماس 40,500,000
37,500,000
8 % 14
8 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت دوشنبه 1397/5/29 9:30 الی 13 آکادمی گریماس 000 40
9 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت سه شنبه 1397/5/30 10 الی 13 آکادمی گریماس 000 7