تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 خودآرایی 2 جلسه شنبه و یکشنبه 1398/9/2 10 الی 13 هنرکده گریماس 10,000,000 1
2 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 7 ساعت چهارشنبه 1398/9/6 10 الی 16 هنرکده گریماس 2,000,000 1
3 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/9/7 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
4 ورک شاپ گریم میکاپ تخصصی (خصوصی) 4 روز شنبه الی سه شنبه 1398/9/9 10 الی 16 هنرکده گریماس 80,000,000 1
5 همایش پاکسازی پوست 3 ساعت دوشنبه 1398/9/11 10 الی 13 هنرکده گریماس 000 40
6 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 روز شنبه الی پنجشنبه 1398/9/16 10 الی 16 هنرکده گریماس 46,000,000 14
7 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/9/16 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
8 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1398/9/18 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
9 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه 1398/9/20 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
10 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/9/21 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
11 مستر کلاس گریم میکاپ عروس 3 ساعت شنبه 1398/9/23 10 الی 13 هنرکده گریماس 2,200,000 40
12 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 7 ساعت شنبه 1398/9/23 10 الی 16 هنرکده گریماس 2,000,000 1
13 آموزش اکستنشن مژه، لیفت و لمینیت مژه 3 جلسه یکشنبه الی سه شنبه 1398/9/24 10 الی 16 هنرکده گریماس 21,000,000 3
14 مستر کلاس کار با مواد 4 ساعت یکشنبه 1398/9/24 10 الی 14 هنرکده گریماس 1,800,000 40
15 آموزش تکنیکی کار با مواد 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1398/9/25 10 الی 16 هنرکده گریماس 10,000,000 30
16 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 7 ساعت چهارشنبه 1398/9/27 10 الی 16 هنرکده گریماس 2,000,000 1
17 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/9/28 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
18 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 7 ساعت شنبه 1398/9/30 10 الی 16 هنرکده گریماس 2,000,000 1
19 ورک شاپ گریم میکاپ تخصصی (خصوصی) 4 روز یکشنبه الی چهارشنبه 1398/10/1 10 الی 16 هنرکده گریماس 80,000,000 1
20 خودآرایی 2 جلسه یکشنبه و دوشنبه 1398/10/1 10 الی 13 هنرکده گریماس 10,000,000 7
21 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/10/5 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 1
22 پاکسازی پوست (تخصصی) 1 روز شنبه 1398/10/7 10 الی 16 هنرکده گریماس 15,000,000 5
23 تمرین و رفع اشکال هنرجو (خصوصی) 3 ساعت شنبه 1398/10/7 10 الی 13 هنرکده گریماس 3,000,000 1
24 پاکسازی پوست (فوق تخصصی) 1 روز یکشنبه 1398/10/8 10 الی 16 هنرکده گریماس 10,000,000 5
25 مستر کلاس گریم میکاپ عروس(قم) 3 ساعت دوشنبه 1398/10/9 10 الی 13 هنرکده گریماس 2,500,000 40
26 آموزش تکنیکی گریم و میکاپ 3 ساعت پنجشنبه 1398/10/12 10 الی 13 هنرکده گریماس 5,000,000 40
27 مستر کلاس گریم میکاپ عروس 3 ساعت شنبه 1398/10/14 10 الی 13 هنرکده گریماس 2,200,000 40
28 مستر کلاس کار با مواد 4 ساعت یکشنبه 1398/10/15 10 الی 14 هنرکده گریماس 1,800,000 40
29 آموزش اکستنشن مژه، لیفت و لمینیت مژه 3 جلسه یکشنبه الی سه شنبه 1398/10/15 10 الی 16 هنرکده گریماس 21,000,000 3
30 آموزش تکنیکی کار با مواد 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1398/10/16 10 الی 16 هنرکده گریماس 10,000,000 20
31 خودآرایی 2 جلسه چهارشنبه و پنجشنبه 1398/10/18 10 الی 13 هنرکده گریماس 10,000,000 7
32 ورک شاپ گریم میکاپ گرید c 2 روز شنبه و یکشنبه 1398/10/21 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
33 ورک شاپ گریم و میکاپ گرید A.B.C 6 روز شنبه الی پنجشنبه 1398/10/21 10 الی 16 هنرکده گریماس 46,000,000 14
34 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز یکشنبه و دوشنبه 1398/10/23 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
35 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه 1398/10/25 10 الی 16 هنرکده گریماس 17,000,000 14
36 گریم میکاپ تخصصی (رزگلد) 3 روز شنبه الی دوشنبه 1398/10/28 10 الی 16 هنرکده گریماس 33,000,000 14