تقویم آموزشی

ردیف نام دوره مدت زمان روزهای هفته شروع دوره ساعات مدرس مبلغ تخفیف ظرفیت ثبت نام
1 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1397/7/18 10 الی 13 آکادمی گریماس 000 7
2 گریم میکاپ تخصصی (رزگلد) 3 روز شنبه،یکشنبه،دوشنبه 1397/7/21 10 الی 16 آکادمی گریماس 27,000,000 16
3 گریم میکاپ فوق تخصصی(مدرسی) 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1397/7/24 10 الی 16 آکادمی گریماس 000 16
4 آموزش تکنیکی گریم میکاپ (خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/7/26 10 الی 13 آکادمی گریماس 5,000,000 1
5 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C 2 روز شنبه و یکشنبه 1397/7/28 10 الی 16 آکادمی گریماس 13,500,000 14
6 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1397/7/30 10 الی 16 آکادمی گریماس 13,500,000 14
7 ورک شاپ گریم میکاپ گرید A 2 روز شنبه و یکشنبه 1397/8/5 10 الی 16 آکادمی گریماس 13,500,000 14
8 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C. B. A 1 هفته شنبه الی یکشنبه 1397/7/28 10 الی 16 آکادمی گریماس 40,500,000
37,500,000
8 % 14
9 آموزش تکنیکی گریم میکاپ (خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/8/3 10 الی 13 آکادمی گریماس 5,000,000 1
10 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت دوشنبه 1397/8/7 10 الی 13 آکادمی گریماس 000 7
11 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1397/8/9 10 الی 13 آکادمی گریماس 000 7
12 آموزش تکنیکی گریم میکاپ (خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/8/10 10 الی 13 آکادمی گریماس 5,000,000 1
13 بازآموزی مدرسین طلایی گریماس 2 روز شنبه و یکشنبه 1397/8/12 10 الی 16 آکادمی گریماس 000 16
14 همایش معرفی محصولات گریماس 3 ساعت دوشنبه 1397/8/14 10 الی 13 آکادمی گریماس 000 40
15 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت سه شنبه 1397/8/15 10 الی 13 آکادمی گریماس 000 7
16 گریم میکاپ تخصصی (رزگلد) 3 روز شنبه،یکشنبه،دوشنبه 1397/8/19 10 الی 16 آکادمی گریماس 27,000,000 14
17 گریم میکاپ فوق تخصصی(مدرسی) 2 روز سه شنبه و چهارشنبه 1397/8/22 10 الی 16 آکادمی گریماس 30,000,000 14
18 آموزش تکنیکی گریم میکاپ (خصوصی) 3 ساعت پنجشنبه 1397/8/24 10 الی 13 آکادمی گریماس 5,000,000 1
19 ورک شاپ گریم میکاپ گرید C 2 روز شنبه و یکشنبه 1397/8/26 10 الی 16 آکادمی گریماس 13,500,000 14
20 ورک شاپ گریم میکاپ گرید B 2 روز دوشنبه و سه شنبه 1397/8/28 10 الی 16 آکادمی گریماس 13,500,000 14
21 تمرین و رفع اشکال هنرجویان 3 ساعت چهارشنبه 1397/8/30 10 الی 13 آکادمی گریماس 000 7