فروشگاه خزر  

(24-01-01)
آدرس :
زنجان- خیابان سعدی- جنب بیمه ایران- فروشگاه خزر (مدیریت: آقای جعفر صدیقیان)

فروشگاه خاتون  

(24-01-02)
آدرس :
زنجان- خیابان سعدی- جنب داروخانه سعدی- فروشگاه خاتون(مدیریت: آقای حمیدرضا دشتی)